طراحی سایت
پنجشنبه 2 فروردين 1397.
تاریخ شمسی :

 ضرورت ساخت وساز ساختارهاي گوناگون ومتفاوت با يكديگر درنقاط مختلف ، مسائل متعددي به

مهندسين ودست اندرآاران پروژه ها تحميل مي آرد، اين مشكلات به مدد متخصصين وپژوهشگران

صنعت سيمان ، و به رغم توليد سيمان هاي گوناگون مرتفع مي شد. اما ساختارها درطول زمان بهره

برداري تحت تأثير شرايط مختلف قرار گرفته بودند به مرور زمان نقاط ضعف وسستي خود را بروز دادند.

پيشرفت علوم در تمامي زمينه هاي مختلف منجر به رشد وتعالي جوامع صنعتي، تسريع درگردش

چرخه توليد، فعالترشدن مراآزعملي تحقيقي ، شناخت دقيق وعلمي. از پديده هاي ناشناخته ، تدوين

آئين نامه ها ومقررات ملي و.... شد . برآيند اين تحولات درعرصه عمران منجر به توليد سيمان هاي

گوناگون با آيفيت هاي بهترازقبل و توليد وآاربرد مواد افزودني براي اصلاح ساختارهاي فرآورده سيماني

نيز شد. مورد اخير درطيف وسيعي توسط آارخانجات مختلف توليد وجهت مصرف به بازار عرضه مي

گردد ليكن هنوز بخشي از مشكلات سازندگان و طراحان آماف يالسابق به قوت خود باقي است.

پويا بودن روند تحقيق ، گزارشات واصله از دست اندرآاران و ميل به ارتقاء آيفيت ساختارها

همواره ذهن متخصصين را مشغول آرده و به اين فكر واداشت آه با آسياب واختلاط سربارة آوره هاي

نتايج قابل توجهي عايد مي شود ، ليكن بعلت محدوديت هاي خاص (Pozzolans) ذوب آهن با سيمان

چندان مورد توجه واقع نشد تا اينكه غبار حاصل از احتراق نيروگاه با سوخت ذغال سنگ نظر متخصصين

را به خود معطوف داشت آه با آاربرد آن برخي از رفتار بتن را اصلاح آردند. درادامة تحقيقات با دي

اآسيد سيليسيم ميكرونيزة غير متبلور ( ميكروسيليس) وحاصل از فرايند توليد فروسيليسم درآوره

هاي قوس الكتريكي آشنا شدند . نتايج تحقيقات انجام شده درمراآز تحقيقي براي دست اندرآاران

بارقة اميدي بود آه بالاخره با مصرف ميكروسيليس دربتن ، زنجيرة واآنش هاي سيمان تكميل مي

شود وبالطبع u1587 سازه هاي ساخته شده باچنين ترآيباتي آيفيتي وراي بتن هاي معمولي خواهد داشت.

آزمايشات لازم بسال 1952 درآشورنروژ و بر مبناي اين آشف ، باهدف توليد بتن با مقاومت بالا

برنامه ريزي شد آه پس از سپري شدن بيست سال از تاريخ اولين آزمايش ، بالاخره محققين با

100 ساختنداز آن Mpa استفاده از فوق روان آننده ها و ميكروسيليس بتن هايي با مقاومت بيش از

تاريخ به بعد براي شناخت خواص ميكروسيليس وآاربرد آن دربتن تحقيقات گسترده اي شروع شد.

مجريان امور عمراني آشور نروژ جهت اجراي طرحهاي خود سالانه بيش از 920000 متر مكعب بتن

مصرف مي آنند واز سال 1976 به بعد صرف ارتقاء آيفيت ساختارهاي بتني، ميكروسيليس را درطيف

گسترده اي بكار گرفته اند:

( اولين ساختمان بتني با استفاده از ميكروسيليس درشهر آريستين سند نروژ ساخته شد( 1976

آه تا آنون به دفعات متعدد از جنبه هاي متفاوت مورد آزمايش وبررسي قرار گرفته است. همزمان با

1976 )، سيلوي غلات - ساخت اين ساختمان چندين سازة ديگر منجمله دوسازة آبي در آاتن برگ( 1978

در شهر بويكا ( 1979 )، مجتمع مسكوني درشهر تروند هيم ودال پل شهر هيدويا با استفاده از

ميكروسيليس ساخته شد. نتايج بررسي ها مؤيد تأثير شگرف ميكروسيليس دربهبود آيفيت بتن بوده

ودر مقايسه با ديگر ساختارهاي مشابه تاآنون هيچگونه خرابي ويا خوردگي مشاهده وگزارش نشده

است.

ميكروسيليس چيست؟

ميكروسيليس پودريست با وزن مخصوص فضايي 200 تا 300 آيلوگرم درمتر مكعب با رنگ

خاآستري متمايل به سفيد آه محصول جنبي فرآيند توليد فروسيليسيم مي باشد. فروسيليسيم نيز از

مواد اوليه مورد نياز در زنجيره توليد فولاد وچدن بوده وخوشبختانه هم اينك درداخل آشور توليد وبخشي

از نيازهاي صنايع مرتبط را تأمين مي آند.

اين ماده در واقع غبار حاصل از فرآيند توليد مي باشد و تا مدتي بعنوان ضايعات ناشي توليد

فروسيليسيم تلقي ونهايتاً با صرف هزينه اضافي و اختلاط آن با آب وسيمان بصورت گندله از محيط

آارخانه خارج ويا در سنگفرش پارآها و پياده روها بعنوان نوعي سنگ مصنوعي مصرف مي گرديد.

به مرور زمان خواص فيزيكي وشيميايي ميكروسيليس شناسايي شد، بطوريكه امروزه مصرف

ميكروسيليس دربتن تنها يكي از دهها زمينه مصرف آن درصنعت بوده واز اين ماده درصنايع پودرهاي

شوينده ، پودرهاي پوششي ، پودرهاي عايقي، سراميك هاي ديرگداز ، نيمه هادي ها، نساجي ، لنت

ترمز (جايگزين آزبست). لوازم آرايش و.... استفاده مي آنند.

(Sio ميكروسيليس با ترآيبات مشروح جدول زير u1581 حاوي 85 تا 95 درصد دي اآسيد سيليسيم ( 2

0 ميكرون ودرصد برابر ريزتر / 0 تا 15 / مي باشد . اين ماده با ساختاري غير آريستالي وابعاد ميانگين 05

20 داراي سطح واآنشي بسيار بالايي مي باشد. m/gr از دانه هاي سيمان وبه نرمي

خاطر نشان مي سازد آه وزن مخصوص ميكروسيليس به حالت آن بستگي داشته وبصورت پودر يا

دوغاب در آارگاه هاي ساختماني مورد مصرف دارد.

جدول مقايس ترآيبات برحسب درصد

خاآستربادي ميكروسيليس سيمان پرتلند نام ترآيبات

CaO 54.0-66.0 0.1-0.6 7.0-2.0

SiO2 18.0-24.0 85-95 40.0-55.0

Al2O3 2.0-7.0 0.2-2.0 20.0-30.0

Fe2O3 0.0-6.0 0.3-1.0 5.0-10.0

MgO 0.1-4.0 0.3-3.5 1.0-4.0

SO3 1.0-4.0 0.0-0.5 0.4-2.0

Na2O 0.2-1.5 0.8-1.80 1.0-2.0

N2O 0.2-1.5 1.5-3.5 1.0-5.0

C _ <1.0 _

فعاليت پوزولاني:

آزاد شده از هيدراتاسيون سيمان بيست تا بيست وپنج درصد Ca (OH) هيدرواآسيد آلسيم 2

ملات بتن را تشكيل داده ودرواقع جزء ضعيف وحلال تودة بتن بوده وبعلت ناپايداري يكي از آسيب

پذيرترين اجزاء تشكيل دهندة بتن مي باشد.

شكل ظاهري ميكروسيليس ، سطح مخصوص زياد ( ريزي ونرمي دانه ها )، عدم تبلور وسطح

واآنشي بالاي آن عامل بروز رفتار پوزولاني مي باشد.

بعبارت ديگر ژل سست وناپايدار هيدرواآسيد درمجاورت دي اآسيد سيليسيم ( ميكروسيليس) به

سيليكات آلسيم سخت وغير محلول تبديل شده آه ضمن قوام ، موجب پايداري بتن دربرابر حملات

شيميايي، واآنش قليليي مصالح سنگي وهمچنين ازدياد تاب فشاري آن مي شود.

بايد توجه داشت بخاطر نيروي جذب سطحي فوق العاده ميكروسيليس وپائين نگه داشتن نسبت

آب به سيمان ، مصرف منتشر آننده ها وآاهنده ها (فوق روان آننده ها) اجتناب ناپذير بوده وقوياً توصيه

مي شود.

نفوذ ناپذيري :

شسته شدن هيدرواآسيد آلسيم آزاد شده درهيدراتاسيون سيمان و وجود فضاهاي خالي (خلل

وفرج) ناشي از فقدان ريزدانه هاي پرآننده ، استحكام بتن را آاهش داده وآسيب پذيري بتن را تشديد

مي آند.

عدم چسبندگي بتن به آرماتورها نيز مزيد برعلت است ودرواقع چنين ساختاري به لحاظ نفوذ پذيري

وعدم اآتساب استحكام آافي ، حاشية ايمني چندان مطلوبي نداشته ودوام آن نيز آم مي باشد.

با مصرف ميكروسيليس دربتن ، محلول هيدرواآسيد آلسيم (ناپايدار) محصوربين سنگ دانه ها

و آرماتورها به سيليكات آلسيم غير محلول تبديل شده وريزي ذرات ميكروسيليس ساختار اجزاء بتن را

تغيير داده وحدفاصل دانه هاي سنگي وذرات سيمان را پر مي آند، بدين منوال نفوذ پذيري بتن آم

شده وبالطبع به قوام و دوام آن درطول دورة بهره برداري افزوده مي شود.

افزايش مقاومت :

مطالعةميكروسكپي برشهاي بتن ونتيجة بررسي هاي بعمل آمده تاآنون مؤيد اين موضوع است آه

سطح چسبندگي دانه ها به يكديگر وذرات سيمان از پنجاه درصد سطح مخصوص تجاوز نمي آند. از

طرفي ناپايداري هيدروآسيد آلسيم آزاد شده در هيدراتاسيون سيمان آنهم درمجاورت سنگ دانه ها

وآرماتورها حفره هايي را تشكيل مي دهد آه موجب افت مقاومت فشاري ، آششي ، چسبندگي و

مدول الاستيسيتة بتن مي شود . مقدار افت مقاومت به اندازة اين حفره ها ونحوة پراآندگي آن درتودة

بتن بستگي دارد، پرواضح است با مصرف ميكروسيليس دربتن ، ناپايداري هيدرواآسيدآلسيم بعلت

شسته شدن آن منتفي و ريزي دانه ها نيز موجب پرشدن خلل وفرج بين دانه ها ونهايتاً افزايش

مقاومت فشاري ، مقاومت آششي ، مدول الاستيسيته وبالاخره چسبندگي بتن خواهد شد.

آارپذيري ونگهداري :

بتن حاوي ميكروسيليس به لحاظ سطح مخصوص بسيار بالا آب زيادي مصرف مي آند ، از طرفي

مخلوط ميكروسيليس ، (Liquid fraction) مقدار بسيار آم آب باعث سياليت فوق العاده آن مي شود

وبتن به افزودني هاي آاهندة آب ( فوق روان آننده ها) واآنش خوبي نشان مي دهد، بطوريكه با

اختلاط فوق روان آننده ( حدود 1 الي 2 درصد وزن سيمان) ، ميكروسيليس ( حدود 7الي 10 درصد وزن

0تا 0.3 ) ، بتن هاي توانمند با . سيمان ) وبه شرط محدود بودن نسبت آب به سيمان ( حدود 25

ويژگي هاي خاص ساخته مي شود.

بتن ريزي بتن هاي حاوي ميكروسيليس وفوق روان آننده درمقايسه با بتن هاي معمولي وبا

اسلامپ يكسان ، آسان تر بوده وبه راحتي در قالب جا مي افتد.

(bleding) مهمترين و مشخص ترين خاصيت ميكروسيليس مقاومت آن دربرابر آب آوري سطحي

وقدرت چسبندگي آن است ، بهمين دليل بتن حاوي ميكروسيليس فرم پذير بوده ودربرابر ويبره شدن

عكس العمل خوبي داشته وميكروسيليس آن تحت هيچ شرايطي از مخلوط بتن جدا نمي شود.

خاطر نشان مي سازد آه با مصرف ميكروسيليس دربتن ، آب آوري آنترل خواهد شد، ليكن چنين

بتني آسيب پذير بوده (نرخ تبخير آب درسطح بتن بيشتر از نرخ آب آوري است) وترك هاي پلاستيك

بوجود مي آيد، بنابراين بتن حاوي ميكروسيليس را مي بايست خوب عمل آورد وپس از اتمام عمليات

بتن ريزي به فوريت ودقت نگهداري آرد.

خوردگي آرماتورها :

آرماتورهاي درون بتن از نظر واآنشهاي شيميايي درمحيطي غير فعال قرار دارند آه عامل آن وجود

بتن آربناته نشده بيش از 13 بوده ولي با افزودن PH . پوشش اآسيد شدة سطح آرماتورها مي باشد

بتن خواهيم بود. هرچند آه آاهش PH ميكروسيليس به مقدار بيش از 20 درصد وزن سيمان شاهد افت

بتن هيچ وقت با افزودن ميكروسيليس به حد اپتيمم وبحراني نمي رسد، ليكن u1605 مصرف PH

ميكروسيليس بمقدار بيش از 20 درصد وزن سيمان نيز به هيچ وجه توصيه نمي شود، وبه دليل مصرف

ميكروسيليس آربناتاسيون بتن را تشديد نمي آند.

آلرايدها نيز با نفوذ از محيط خارج ويا داخل ( درصورت استفاده از آب حاوي آلرايد ويا مصرف مصالح

سنگي آغشته به آلرايد) ودر شرايط نفوذ رطوبت به درون بتن فعال شده وباعث خوردگي آرماتورها مي

شود.

ريزي دانه هاي ميكروسيليس با پر آردن حفره ها ، جداره وسطوح خارجي ، بتن را نفوذ ناپذير آرده

وبهمين دليل مانع حملة آلرايدها ونفوذ رطوبت از محيط خارج به داخل بتن است و اساساً آاهش نفوذ

پذيري موجب آاهش شدت وعمق آربناتاسيون نيز خواهد شد. بنابراين آاهش نفوذ پذيري بتن حاوي

ميكروسيليس زمينة ساخت ملات هاي تعميراتي را نيز فراهم و هموار مي آند.

توضيح اينكه از مصرف آب حاوي آلرايدها ويا مصالح سنگي آغشته به يون آلر همچون بتن معمولي

مي بايست جداً جلوگيري آرد.

نتيجه :

1. مصرف ميكروسيليس مقاومت فشاري، مقاومت آششي، مدول الاستيسيتة بتن را بالاميبرد.

2. مصرف ميكروسيليس خواص الكتريكي بتن را تغيير داده و مانع از خوردگي آرماتورها مي شود.

3. مصرف ميكروسيليس بتن را درمقابل حملات شيميايي محافظت مي آند.

4. مصرف ميكروسيليس باعث رواني وسهولت اجراي بتن مي شود.

5. مصرف ميكروسيليس دوام وعمر بتن را زياد مي آند.

6. مصرف ميكروسيليس نفوذ پذيري بتن را آم مي آند.

7. مصرف ميكروسيليس تودة بتن را متراآم مي آند.

مشخصات فيزيكي وشيميايي :

Sio2 ,% :92-97

Al2O3 ,% :0.2-2

Fe2O3 ,% :0.1-1.5

CaO ,% :0.1-0.7

Loss on ignition ,% :0.5-3

Moistur Contant ,% :3Max

Specific Surface ,m2/g :20

Density ,Kg/m3 :300-500

Size , Micron :0.05-0.15

ميكروسيليس يك افزودني مناسب براي توليد بتن هاي توانمند وپيشرفته امروزيست.

 آجر نسوز و انواع آن

برگزاری پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

توليد ۸۰ درصد مصالح ساختمان استاندارد است

خرید و فروش خاک بسته ای    پخش مصالح ساختمانی درتهران  

خرید  و فروش دیوارگچی ساده       خرید  و فروش گروت

 خرید و فروش تخته بنایی 

 

اطلاعات تماس

آدرس:
پونک،سیمون بولیوار،خیابان سجاد،کوچه اول بعد از کارواش سجاد انتهای کوچه پخش مصالح حصارکی
تلفن:
44854255- (021)
فکس:
44830183(021)
همراه:
09121500027
وب سایت:
www.hesaraki.co
ایمیل:
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درباره پخش مصالح حصارکی

شرکت پخش مصالح ساختمانی حصارکی مفتخر است با سابقه ای در حدود ده سال در عرصه توزیع انواع مصالح ساختمانی از قبیل سیمان ، گچ ، اهک ، قیر ، یونولیت و ... با خدماتی نوین در خدمت همشهریان عزیز و هموطنان گرامی می باشد

 " افتخار ما رضایت مشتریان گرامی ماست "

    

 


جدول لینک های مرتبط