قیر شل

همانگونه که می دانید قیر انواع مختلفی دارد :
1. قیر شل 
2. قیر مخلوط
3. قیر سفت
که انواع قیر با توجه به نیاز ما مورد استفاده قرار می گیرند .
برای تعریف قیر شل می توان گفت که این نوع قیر بی شک بهترین قیر از نظر چسبندگی بر روی سیمان بشمار می رود. زمانیکه ما سطوح خود را قیرگونی دو لایه انجام می دهیم (بویژه در مناطق سردسیر) بهتر است که اولین لایه قیری که بر سطح سیمانی می چسبد از نوع قیر شل باشد تا گونی را محکم بر سطح نگه دارد.