پرلیت چیست؟

پرلیت

پرلیت چیست؟
پرلیت سنگ آتشفشانی طبیعی اسیدی حد واسط می باشد که در محیط آبی یا مرطوب از انجماد ماگما در سطح زمین حاصل می شود. پرلیت دارای بافت شیشه ای است و به سب همراه داشتم آب، اشکال کروی در آن ایجاد شده است. میزان آب همراه با پرلیت دئر حدود 2 تا 5 درصد است. برای این کانی نام های متعددی همچون پیرلستن یا پیرلیت در طول سال ها انتخاب شده است. اما از سال 1922 پرلیت به عنوان نام رسمی این کانی برگزیده شد. در کتاب مبانی کانی شناسی دانا پرلیت یک کانی محسوب نمی شود بلکه به عنوان گونه ای از سنگ آتشفشانی شناخته شدهع ریولیت به حساب می اید.
تا سال 1928 تنها می دانستند که برخی شیشه های آنشفشانی وجوددارند که دربرابر دمای ناگهانی افزایش حجم زیادی پیدا می کنند . درسال 1929 برای اولین بار در ژاپن بررسی هایی بر روی این کانی صورت گرفت و طولی نکشید که در اواسط دهه 1930 نعدادی از محققین آمریکایی جهت دستیابی به کاربردهای متنوع برای این کانی مشغول به کار شدند. در سال 1938 آزمایشای د رآریزونای شمالی توسط لی بایر آغاز شد که منجر به انتشار اولین پته در مورد فرایند انبساط پرلیت و تبدیل آن به یک ماده عایق یا انعکاس دهنده گردید.
ویژگی های کلی پرلیت:
پرلیت سنگ آتشفشانی ولکانیک شیشه ای است که دارای شبکه مرواریدی با دوائری هم مرکز یا پوسته پیازی شکل است. در اثر چکش کاری پرلیت ، ذرات کوچک گردی حاصل می شود که اغلب جلی مرواریدی خود را حفظ می کنند و بر روی سطوح خود شکاف های کوچکی دارند که اغلب به صورت ترک های مدور گروهی مشاهده می شوند.
در فرم طبیعی پرلیت شیشه ریولیتی شامل ترکیب 2-5% آب است در حالی که می تواند به صورت شیشه آندسیتیک یا داسیتیک نیز یافت شود که این دو نوع از اهمیت اقتصادی ناچیزی برخودار و قابل صرفه نظر هستند. امروزه از نظر تجاری و اقتصادی هر سنگ شیشه ای دون در نظر گرفتن ترکیب و یا خاستگاه پیدایش آن که بتواند به سرعت در معرض شعله با دمای کافی منبسط شود و ماده ای با وزن مخصوص کم پدید آورد پرلیت به شمار می آید. به طور کلی نام پرلیت امروزه در دو مورد زیر به کار برده می شود :
- شیشه های آتشفشانی آبدار که عموما ترکیب ریولیتی دارند.
- ماده سبک وزنی که انبساط شیشه آتشفشانی پس از خرد و ریز شدن تهیه می گردد.
پرلیت عمدتا در سه شکل پرلیت خام، پرلیت خام خرد شده و پرلیت منبسط وجود دارد که به ترتیب دارای وزن مخصوص کمتری هستند.